Zaznać Chrystusa w Jego Męce

Sanktuarium na rysunku
26 lutego 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 3.03.2019 / Intencje Mszalne 4-10.03.2019
10 marca 2019
Sanktuarium na rysunku
26 lutego 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 3.03.2019 / Intencje Mszalne 4-10.03.2019
10 marca 2019

Z radością informujemy, że ukazała się książka ks. Pawła Pielki pt. „Zaznać Chrystusa w Jego Męce” zawierającą kazania pasyjne i rozważania Drogi Krzyżowej.

Książka została ubogacona rysunkami Stanisława Wywioła.

Stanisław Wywioł wraz z żoną Zofią namalował obraz Jezusa Miłosiernego, który peregrynował w naszej diecezji w 2012 roku.

 

O. prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE z Klasztoru Paulinów na Skałce w przedmowie do książki napisał:

„(…) Aby doświadczać wolności i radości ze wspólnoty z Trójjedynym Bogiem, trzeba nam stąpać po śladach Zbawiciela. Co oznacza zatem Jego naśla­dowanie? To nabywanie Jego Ducha, Jego wrażliwości, Jego sposobu po­stępowania. Wchodzimy w Jezusowe myślenie szczególnie wówczas, gdy kontemplujemy niesprawiedliwy sąd Piłata nad Nim, Jego Mękę, ubiczowa­nie, nałożenie cierniowej korony, dźwiganie Krzyża, ukrzyżowanie, śmierć, zdjęcie z Krzyża czy złożenie do grobu.

Pomocą w tym są takie nabożeństwa, jak Gorzkie Żale, Kazania i Pieśni Pasyjne, Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża czy inne praktyki wielkopostne, które upamiętniają bezinteresowną i bezgraniczną miłość Syna Bożego. One kształtują właściwą i pełną chrześcijańską duchowość, gdyż uczą pod­stawowej prawdy, iż bez ofiary i wyrzeczenia nie będziemy mieli udzia­łu w zmartwychwstaniu Zbawiciela. Jakże mądra w swojej pedagogicz­nej wymowie jest strofa Gorzkich Żali: „Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść Męki Twej wchodzę”. Umysł i serce chrześcijanina za każdym razem zaczynają pałać współczuciem, gdy rozważa on stacje krzyżowej drogi Zbawiciela.

(…) dobrze się stało, iż ks. dr Paweł Pielka dzieli się z nami swoimi roz­ważaniami na niedziele Wielkiego Postu oraz Drogi Krzyżowej. Jest to o tyle cenne, iż ks. Paweł z osobistym zaangażowaniem przede wszystkim sam gorliwie i autentycznie uwielbia Jezusa w Jego tajemnicach Męki i śmierci, stąd staje się dla nas autentycznym przewodnikiem.

Ten zbiór tworzy jednak nie tylko refleksja kapłańska, ale ubogacają rów­nież przepiękne rysunki autorstwa Stanisława Wywioła. Owe ilustracje bez wątpienia stają się właściwą pomocą, by wprowadzać nas w głębię medytacji ks. Pawła, a w ostateczności, abyśmy zbliżyli się do Jezusa, który za nas cierpi i umiera. Odkrywajmy Jego niezgłębioną miłość do każdego z nas i do całego świata! On swoje najświętsze człowieczeństwo poddał największej Męce i śmiertelnej udręce, abyśmy zwyciężali moce ciemno­ści! W Jego ranach wspólnota wierzących doznaje wciąż na nowo swojego oczyszczenia i umocnienia w czasie drogi ku eschatologicznej pełni! (…)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: