Ksiądz prałat dr Karol Malasiewicz — sylwetka Jubilata

Ogłoszenia duszpasterskie 5.05.2024 – Intencje Mszy Świętych 5 – 12.05.2024
3 maja 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 12.05.2024 – Intencje Mszy Świętych 12 – 19.05.2024
11 maja 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 5.05.2024 – Intencje Mszy Świętych 5 – 12.05.2024
3 maja 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 12.05.2024 – Intencje Mszy Świętych 12 – 19.05.2024
11 maja 2024

.

W niedzielę 19 maja 2024 r. o godz. 12.30 zostanie odprawiona w naszym sanktuarium Msza św. z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. prałata dra Karola Malasiewicza.

Ksiądz Karol Malasiewicz urodził się 4 listopada 1940 r. w Radomsku w rodzinie wielodzietnej. Został ochrzczony i przystąpił do I Komunii Świętej w tamtejszym kościele p.w. Świętego Lamberta.

I Komunia Święta, po lewej ks. Karol Malasiewicz, po prawej jego brat Romuald.
Źródło: z archiwum ks. Karola Malasiewicza.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Radomsku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie, ks. Karol Malasiewicz stoi pierwszy od lewej w drugim rzędzie.
Źródło: z archiwum ks. Karola Malasiewicza.

Po zdaniu matury rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Okres studiów przypadł na czas ważnych wydarzeń w Kościele: śmierć Piusa XII, pontyfikat Jana XXIII, zwołanie Soboru Watykańskiego II i początek pontyfikatu Pawła VI.

Sakrament Święceń Kapłańskich przyjął  17 maja 1964 r. w katedrze częstochowskiej z rąk bpa Stefana Bareły.

Święcenia kapłańskie.
Źródło: z archiwum ks. Karola Malasiewicza.
Obrazek prymicyjny z mottem neoprezbitera: „Wszystko mi dałeś, co dać mogłeś, Panie”.
Źródło: z archiwum ks. Karola Malasiewicza.

Przez kolejne ponad dwie dekady sprawował posługę wikariusza w parafiach: Opatrzności Bożej w Częstochowie, Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie, NMP Nieustającej Pomocy w Ostrowach Górniczych (obecnie dzielnica Sosnowca), Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Dąbrowie Górniczej,  NMP Zwycięskiej w Częstochowie, NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej,  Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu i Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Posługa duszpasterska wśród młodzieży akademickiej i w środowiskach inteligencji katolickiej, a także potrzeba podążania za wyzwaniami soboru i nowymi prądami teologicznymi oraz duszpasterskimi, skłoniły ks. Karola do podjęcia dalszych studiów.

19 kwietnia 1977 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie złożył pracę licencjacką pt. „Podstawowe zadania duszpasterza w wychowaniu dorosłych do modlitwy”. Promotorem pracy był ks. dr Franciszek Macharski — rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, późniejszy kardynał, metropolita krakowski. Dyplom podpisali Wielki Kanclerz ks. kardynał Karol Wojtyła i sekretarz ks. prof. Marian Jaworski — późniejszy kardynał, metropolita lwowski.

Ostatnia strona dyplomu licencjackiego.
Źródło: z archiwum ks. Karola Malasiewicza.

Latem 1981 r. biskup częstochowski Stefan Bareła skierował ks. Karola do pracy w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu w charakterze wikariusza. Po latach sprzeciwu władze komunistyczne wyraziły zgodę na powstanie na tym obszarze nowej placówki. 5 września 1983 r. bp Bareła powołał Wikariat Terenowy p.w. Miłosierdzia Bożego parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu i powierzył opiekę duszpasterską ks. Malasiewiczowi jako wikariuszowi terenowemu. Już 9 października 1983 r. sufragan częstochowski bp Franciszek Musiel poświęcił plac przeznaczony pod budowę obiektów sakralnych oraz postawiony na nim krzyż. Miejsce, które zostało wybrane pod budowę, było dla ks. Karola najwłaściwsze. W sąsiedztwie planowanej sakralnej zabudowy – przestrzeni pełnej ciszy sprzyjającej modlitwie – pośród bloków sporego osiedla do dzisiaj funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, Szpital Miejski, Wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Areszt Śledczy. To tutaj miłosierny Bóg pochyla się nad człowiekiem chorym, samotnym, cierpiącym, nad człowiekiem, który pogubił się na drogach swojego życia.

Zanim wielkim wysiłkiem ks. Proboszcza i jego parafian został wybudowany kościół, powstał z szarych pustaków, zadaszony tymczasowy ołtarz polowy, przy którym została odprawiona pierwsza Pasterka.

Ołtarz polowy, ok. połowy lat 80. XX w.
Źródło: z archiwum parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

W maju 1984 r. wzniesiono drewniany barak-kaplicę, gdzie wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwach sprawowanych przez ks. Karola. W budynku tym prowadzona była również katechizacja dzieci i młodzieży.

Drewniany barak-kapica, ok. połowy lat 80. XX w.
Źródło: z archiwum parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

28 maja 1985 r. ks. Karol otrzymał nominację na proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, erygowanej w tym dniu przez biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. W następnym roku Święta Bożego Narodzenia wierni mogli już uczcić w nowym budynku parafialnym — domu katechetycznym, w którym została przygotowana tymczasowa kaplica, a także salki lekcyjne oraz mieszkania dla duszpasterzy.

Studia doktoranckie ks. Malasiewicz kontynuował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pod kierunkiem ks. prof. Józefa Majki — rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Pracę doktorską pt. „Znaczenie modlitwy w życiu religijnym parafian. Studium teologiczno-socjologiczne na podstawie badań przeprowadzonych w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu” obronił 17 grudnia 1986 r.

Dom katechetyczny, 1987 r.
Źródło: z archiwum parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

Jedną z życiowych pasji ks. Proboszcza jest zamiłowanie do literatury. I to właśnie tysiąc woluminów z prywatnego księgozbioru, przekazanych w darowiźnie, dało początek bibliotece parafialnej utworzonej 30 maja 1992 r. 

Zwieńczeniem jego dotychczasowej owocnej posługi dla dobra tutejszej wspólnoty była uroczystość konsekracji naszego kościoła, wzniesionego wg projektu mgra inż. Ryszarda Jurkowskiego, która odbyła się 10 kwietnia 1994 r. W tym dniu bp Śmigielski odsłonił również pamiątkową tablicę i poświęcił budynek plebanii.

Kościół i plebania, ok. 1994 r.
Źródło: z archiwum parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu.

Od zarania parafii wierni oddawali cześć Bożemu miłosierdziu. Staraniem ks. Malasiewicza zostały sprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny – powierniczki Jezusa Miłosiernego, a nasza świątynia, na mocy dekretu z 5 października 2002 r. wydanego przez bpa Śmigielskiego, została podniesiona do godności diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Na uwagę zasługuje otoczenie kościoła sprzyjające modlitwie. Podczas ponad trzydziestoletniej posługi powstały: stacje Drogi Krzyżowej, ogród różańcowy, figura Dobrego Pasterza oraz pomnik Jana Pawła II.

Od chwili utworzenia diecezji sosnowieckiej w 1992 r. ks. Karol pracował w Kurii Diecezjalnej, najpierw jako dyrektor Wydziału Katechetycznego, a następnie jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Biskup sosnowiecki Adam Śmigielski powołał ks. Malasiewicza do grona kanoników gremialnych, utworzonej 25 maja 1997 r., kapituły katedralnej, w której kilka lat był prepozytem. Przez 22 lata był sędzią diecezjalnym w Sądzie Biskupim. Przez kilka kadencji pełnił funkcję dziekana dekanatu Wniebowzięcia NMP. Papież Benedykt XVI obdarzył go 5 maja 2008 r. godnością honorowego kapelana Jego Świątobliwości — prałata. Ksiądz Karol angażował się także we współpracę z instytucjami mającymi swoje siedziby na terenie parafii, której pasterzował. Od 1981 do 2000 roku pełnił posługę kapelana społecznego w Areszcie Śledczym na Radosze oraz kapelana w Szpitalu Miejskim nr 1. W latach 1983-2014 był kapelanem społecznym w Domu Pomocy Społecznej. Przez kilkanaście lat należał do Komisji Bioetycznej przy istniejącym wówczas Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.

W 50. rocznicę święceń kapłańskich i po ponad trzydziestoletniej pracy w parafii ks. Karol Malasiewicz złożył na ręce biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka rezygnację z funkcji proboszcza, z prośbą o przeniesienie na emeryturę. Podczas uroczystej jubileuszowej Mszy Świętej 17 maja 2014 r. podziękował Miłosiernemu Bogu za ogrom otrzymanych łask, przeprosił za niedociągnięcia i powierzył swoich parafian gorliwej trosce nowych duszpasterzy.

Jubileuszowa Msza św., 17 maja 2014 r.
Źródło: www.diecezja.sosnowiec.pl
Jubileuszowa Msza św., 17 maja 2014 r.
Źródło: www.diecezja.sosnowiec.pl

Ksiądz Malasiewicz zakończył posługę w parafii 30 czerwca 2014 r. i jako emeryt zamieszkał w Domu Księży p.w. Świętego Józefa w Będzinie.

Nasza parafia ciągle jest bliska jego sercu. Ksiądz Karol pamięta o swoich parafianach — ludziach wielkiej wiary i zaangażowania, którzy razem z Nim tworzyli Wspólnotę Miłosierdzia Bożego i nadal otaczają troską swoją parafię.

Czas przygotowania do diamentowego jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Karola jest powodem do wielkiej radości i wielkiej wdzięczności za dobro, które z Bożą pomocą dla nas uczynił i nadal czyni.

Opracowanie: Marzena i Adam Gołębiowscy

Udostępnij: